2015, ഡിസംബർ 12, ശനിയാഴ്‌ച

മതം


ഉലകില്‍ പല വിധ നാടുകളുണ്ട്
നാട്ടില്‍ വിധ മതങ്ങളുണ്ട്
മതങ്ങളില്‍ പല ജാതികളുണ്ട്
ജാതികളില്‍ പല ശാഖകളുണ്ട്
ശാഖകളിത്രയ്ക്കാവശ്യമാണോ
ജാതികളിത്രയ്ക്കാവശ്യമുണ്ടോ
ഒരേ മതത്തില്‍ ഒന്നായിരുന്നാല്‍
ശണ്ഠകളില്ലാത്തുലകം നേടാം
ജാതികള്‍ വേണ്ടാ മതങ്ങള്‍ വേണ്ടാ
ഈശ്വരന്‍ ഒന്നെന്നാരാധിക്കാം
ഐക്യതയോടെ ജീവിക്കാമീ
ഭൂമിയെ നന്നായ് സംരക്ഷിക്കാം

                          ******

2015, ഓഗസ്റ്റ് 29, ശനിയാഴ്‌ച

ഓണപ്പാട്ട്‌


അമ്മക്കിളി


മാമരക്കൊമ്പത്തു കൂടുകൂട്ടി
സ്വപ്‌നത്തിലാറാടി വന്ന കിളി

കിനാവിന്റെ ലോകത്ത് പാറിപ്പറന്ന്
ഒരുനാളാ കൂട്ടില്‍ മുട്ടയിട്ടു
മുട്ട വിരിഞ്ഞ തന്‍ കുഞ്ഞിക്കിളികളെ
ഓമനിച്ചെന്നുമാ അമ്മക്കിളി

എന്നും പോലന്നും മധുരം നുണഞ്ഞ്
ഇര തേടി പോയി ദൂരെയവള്‍

തിരരകെ വന്നവള്‍ കണ്ട കാഴ്ച
അയ്യയ്യോ ദുസ്സഹമായിപ്പോയി

കുഞ്ഞിക്കളികളേം കൂടിനേം നോക്കി
കേണു കരഞ്ഞു പോയന്നവള്‍

കിടക്കുന്നിതാ തന്റെയോമനകള്‍
ജീവച്ഛവമായ് ചലിക്കാതെ താഴെ

മാമരക്കൊമ്പിനെ വെട്ടി താഴെയിട്ട്
പോയൊരാ വേടന്‍ സ്മരിച്ചുവോ ആവോ

സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കാതെ പോയൊരാ സ്വപ്‌നവും
ആ അമ്മക്കിളിയുടെ ദീനവിലാപവും

                           ***********