വെളിച്ചം


രാത്രിയിലംബരത്തില്‍ പൊഴിക്കും നിലാവിനാല്‍
കൂരിരുട്ടകലുന്നു, ധരയും തെളിയുന്നൂ
വന്ദ്യരാം ഗുരുനാഥര്‍ ചൊരിയും പ്രഭയാലേ
മാനസം പൊരുള്‍ നേടി ധന്യമായ് മാറീടുന്നൂ
അജ്ഞാനം മൂലം മനമിരുട്ടില്‍ തപിക്കുമ്പോള്‍
ജ്ഞാനമാം പ്രകാശത്താല്‍ തെളിയും, ശുഭം,ധന്യം!
ആരോഗ്യപാലനത്തിലശ്രദ്ധ, വന്നീടുകില്‍
ദേഹവും ശോഷിച്ചങ്ങു തളരും പാരം,കഷ്ടം!
ഏറിയ വരുമാനക്കൊഴുപ്പിന്നിരുട്ടാലെ
മാനവഹൃദയത്തില്‍ ക്രൂരത നിറയുന്നു.
മൂഢത കൈവിട്ടങ്ങു മുന്നേറാന്‍ ശ്രമിക്ക നാം
നന്മതന്‍ ദീപമായി ധന്യരായ് വാഴാം പാരില്‍
പാരിതില്‍ മഹനീയ ജീവിതം നയിച്ചീടാന്‍
സ്നേഹത്തിന്‍ ദീപമേന്തി ദൈവത്തെ തൊഴുതീടാം

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം