ആത്മധൈര്യം

ഭൂവില്‍ ജനിച്ചാല്‍ മണ്ണായിടും വരെ 
അരച്ചാണ്‍ വയറിനെ കാത്തിടേണം
കക്കാതെ പിടിച്ചു പറിച്ചിടാതെ
മറ്റേതു  മാര്‍ഗ്ഗവും സ്വീകരിക്കാം
ഏതു ജോലിക്കുമതിന്റേതായ
മാന്യതയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിടേണം
പ്രത്യക്ഷമാകും പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍
ധീരതയോടെന്നും നേരിടേണം
തോല്‍വികള്‍ പാഠങ്ങളാക്കിടേണം
ഭീരുവായ് മാറാതെ നേക്കിടേണം
പാഠങ്ങള്‍ നന്നായിട്ടുള്‍ക്കൊള്ളേണം
പ്രായോഗീകമവയാക്കിടേണം
അദ്ധ്വാനശീലം ഉണ്ടായാല്‍ പോരാ
ലക്ഷ്യബോധങ്ങളും കൂടെവേണം
നാലുകാശിനു വരവുണ്ടായാല്‍
അതിലൊന്നു നാളെക്കായ് കരുതിടേണം
സമ്പാദ്യ ശീലം വളര്‍ത്താത്തവന്‍ 
നാടിനും ഭാരമെന്നോര്‍ത്തിടേണം
ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാന്‍ സത്യം വേണം
സത്യം പറഞ്ഞിടാന്‍ ധൈര്യം വേണം.
ചഞ്ചല മനസ്സങ്ങുപേക്ഷിക്കേണം
ആത്മധൈര്യത്തെയങ്ങാര്‍ജ്ജിക്കേണം
വീരമായ് മുന്നേറി ഉയര്‍ന്നിടേണം
വിജയപതാക ഉയര്‍ത്തിടേണം

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം