2016, ജൂലൈ 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

പൂവിലെ കവിത

ചുണ്ടിലൊരു രാഗവും മൂളി
കാമുകനെപ്പോലെയൊരു
വണ്ടുവന്നു തേന്‍ നുകരും
ഇമ്പമാണ് പൂവിന്റെ താളം.

ആരാമത്തില്‍ ഉരസിക്കൊണ്ട്
ഇളംകാറ്റിന്‍ തോഴനായ് മന്ദം
വീശിയെങ്ങും നിറച്ചിടുന്ന
സൗരഭ്യം പൂവിന്റെ പ്രാസം.

വദനത്തില്‍ പുഞ്ചിരിയോടെ
മൃദുലമാം ഇതള്‍ വിടര്ത്തി
വശ്യമായ് മലര്ന്നു നില്ക്കും
ഭംഗിയാണ് പൂവിന്റെ വൃത്തം.