കോപം

മാനവന്‍ തന്‍ വികാര വിക്ഷോപമാം കോപം
മാനാഭിമാനങ്ങള്‍ക്കു സദാ കോട്ടം

അസന്തുഷ്ടിതന്‍ കാരണഭൂതനാം കോപം 
അനിയന്ത്രിത വര്‍ത്തിക്കു പ്രേരണ

മാനവനെ വെറും വിരൂപനാക്കും കോപം
മാനനഷ്ടമാം വെറുപ്പെന്ന സമ്മാനം

ദുഃഖകരമാം അപകട സൂചനയേകും കോപം
ദുരനുഭവങ്ങളുടെ വിരുന്നുകാരന്‍ 

മനുഷ്യനെ സദാ  മൃഗതുല്യനാക്കും കോപം
മണ്ണിലെ വിജയത്തിന്‍ ബദ്ധശത്രു

സഹനശക്തിയാര്‍ജ്ജിച്ചടിമയാക്കിടാനിനി
സഹായകമാത്മ നിയന്ത്രണമൊന്നു മാത്രം

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം