നീലകണ്ഠാ.....

പറയകുലത്തില്‍ പിറന്നതായി 
പറയപ്പെടുന്നതാം പരമേശ്വരാ...പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്താനീ പാരിതിലെ
പല നന്മതന്നുടമയാം ശിവശങ്കരാ...
മറഞ്ഞു പുണ്യമായ് മാറിയ നിന്റെ
മായാത്ത മാതൃകാചെയ്തികളെല്ലാം
മറയാതെ പൂര്വ്വികമനസ്സുകളില്മരിക്കാത്ത നന്മയായ് മാറിയനേരം
അമ്പലം കെട്ടി കുടിയിരുത്തി
അമ്പലമാക്കിയ നിന്‍ പെരുമ
അമ്പരപ്പുളവാക്കി ഭക്തര്കളില്അമ്പോറ്റിയായിന്നും കുമ്പിടുന്നു.
സംശയമതിലല്ല സാംബശിവനേ
സംസാരസര്വ്വമായ് വ്യാപിയായ
സംസ്കാരമൂർത്തിയെ പൂജിക്കുവാന്സംബന്ധമില്ലാത്ത നമ്പൂതിരിയോ..?
പറയ കുലത്തിന്റെ പെരുമയാം നാഥാ
പറയുവാനുണ്ടൊരു സങ്കടമെന്നുള്ളില്പറയനൊരുത്തന്‍ വന്നൊന്നു പൂജിച്ചാല്പറനിറയുംപോലാ മനസ്സും നിറയണം
പങ്കേറെ പര്വ്വതപുത്രിക്കുനല്കിയ പങ്കമകറ്റുന്ന നീലകണ്ഠാ നിന്നെ
പങ്കിട്ടെടുത്ത കരങ്ങളില്നിന്നൊരു
പങ്കിന്നെനിക്കും ലഭിച്ചീടുമോ..

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം