സ്വന്തം കഴിവുകള്‍

സ്വന്തം മനസ്സിന്നടിത്തട്ടില്‍ തപ്പിയാല്‍-ഒട്ടും
മാറ്റുകുറയാത്ത ഏറെ കഴിവുകള്‍ 
ഒന്നായടുങ്ങിക്കിടക്കുമതത്രയും-നിന്റെ 
സ്വന്തമാണെന്നതങ്ങോര്‍ക്കുന്ന നേരം
ഏഴാം കടലിന്നടിയില്‍ കിടക്കുമാ
പത്തരമാറ്റുള്ളോരളവറ്റ സമ്പത്തിന്‍ 
ബോധോദയം വന്ന് മുങ്ങിത്തപ്പാനൊരു 
മുക്കുവക്കൂട്ടം തുനിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോലെ
ഉത്തമ  ബോധമുദിച്ചിട്ടു മാനവാ
മങ്ങിക്കിടക്കുമാ വൈരമുത്തുക്കളെ
വാരിയെടുത്തുനീ തേച്ചുമിനുക്കിയി-
ട്ടാവും വിധമങ്ങവതരിപ്പിക്കുവിന്‍
സ്വയമേ പ്രകാശിപ്പാനവസരം വന്നാല്‍
സങ്കോചമേതും കൂടാതെയങ്ങോട്ടു
പ്രകടിപ്പിച്ചീടുവാന്‍ മുന്നോട്ടു വന്നിടു
ശക്തിയേറേയുണ്ട് മാനവാ നിന്നിലും
ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ കുടികൊള്ളും നന്മകള്‍
നാടിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുതകുന്നതാകട്ടെ
മാനുഷരാശിക്ക് ഗുണകരമാകട്ടെ -സര്‍വ്വരും 
നിന്നെ പുകഴുത്തുമാറാകട്ടെ
ഇവ്വണ്ണമൊക്കെയും മിന്നിത്തിളങ്ങുമ്പോള്‍
ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം ഒരു കാര്യത്തിലെപ്പഴും
അഭിമാനിയായ്‌നാട്ടില്‍ നീ മരുവുന്നനേരം
അഹങ്കാരഭാവമാ മുഖത്തിലോ നടപ്പിലോ
തെല്ലും നിഴലിച്ചിടാതെന്നും സൂക്ഷിയ്ക്കണം.

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം