മക്കള്‍മക്കള്‍വ്യത്യാസമില്ലാതെ പെറ്റമ്മയാലൊന്നു
മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനായിടേണം
വീടിനും നാടിനും നന്മ വരുന്നതാം
പാഠങ്ങള്‍ ചൊല്ലി, വളര്‍ത്തിടേണം
ഭക്ഷണം നല്കുന്നതൊന്നുപോലാവണം
അന്തരം കാട്ടൊല്ല ശിക്ഷണത്തില്‍
ചേതോഹരങ്ങളാം കാഴ്ചയില്‍ വിസ്മയം
ആനന്ദം പെണ്ണിനു ധിക്കാരമോ ?
ആണിനും പെണ്ണിനും വ്യത്യാസമുള്ളൊരാം
ആകൃതി ദേഹത്തിന്നേകി ദൈവം
വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേവരും
ഭേദം വരുത്തി, ധരിച്ചിടാനും
നന്മയും തിന്മയും വേര്‍തിരിച്ചെന്നുമേ
ചൊല്ലുവാന്‍ കാവലാള്‍ വേണമെന്നും
ഇന്നിന്‍റെ മക്കളങ്ങാകണം നാളത്തെ
സ്വത്തുക്കള്‍ നാടിനും വീടിനുമായ്
എന്നുള്ളതായൊരു രക്ഷകര്‍ത്താവിന്‍റെ
ഉദ്ദേശ്യം വ്യാപിച്ചു നിന്നിടേണം

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം