പൂന്തോട്ടംപൂന്തോട്ടംഅനാഥയാക്കി ഞാന്‍ പിരിഞ്ഞതല്ലടോ
തുടുത്ത പൂക്കളെക്കനിഞ്ഞ തോട്ടമേ
നിനക്കുമുന്നെ ഞാന്‍ വളര്‍ത്ത മക്കളിന്‍
വിളിക്കു മുന്നിലന്നെനിക്കു തെല്ലുമേ
ഉപേക്ഷയോതുവാന്‍ തരപ്പെടാഞ്ഞതാല്‍
വിളിച്ചനാള്‍വരേ രസിച്ചുപോരുവാന്‍
വിരിഞ്ഞുനിന്നുനിന്‍ മലര്‍ ചിരിക്കുവാന്‍
തിരഞ്ഞു ഞാനുമന്നലഞ്ഞു പോയതാല്‍
കുറച്ചു നാളുകള്‍ നിനക്കു പാലനം
തരാന്നുമെന്‍ സഖീ പറഞ്ഞു വന്നതും
മനസ്സു മൊത്തമായ്‌ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുഞാന്‍
തിരിച്ചു വന്നിടും വരേക്കു നിന്നെയെന്‍
സഖിക്കു നല്കിയാണിയാത്ര പോയതും
അവള്‍ മുടക്കമേ വരുത്തിടാതെയായ്
നിനക്കു ചന്തമായ് ചമഞ്ഞു നിന്നിടാന്‍
നിനച്ചു പാലനം ദിനം ദിനം നല്കീ
വിരിഞ്ഞു നില്ക്കുമീ മലര്‍കളത്രയും
അതിന്നു സാക്ഷിയാണതെന്നറിഞ്ഞു ഞാന്‍
തൊഴുന്നിതാ സഖീയിരുക്കരങ്ങളും
മനോഹരങ്ങളാം മലര്‍കളെന്നപോല്‍
സുഗന്ധമേകുമാ മനസ്സു നോക്കി ഞാന്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം